Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Zapraszamy do Chorwacji !!! Urocze miejsca, słońce, ciepła i czysta woda, piękne góry oraz gorące serca ludzie czekają na Was przez cały rok !!! <<
środa
26 czerwca 2019r.

Kalendarium historyczne:

25 czerwca 1991 rok

Parlament chorwacki proklamuje niepodległość, a Jugosławia (de facto  Serbia) – rozpoczyna wojnę z Chorwacją, na kilku frontach. Wybuchają ciężkie walki. 180-tysięczna ludowa armia jugosłowiańska, wyposażona w dwa tysiące czołgów i zdominowana przez serbskich komunistów, rozpoczęła interwencję wojskową w Chorwacji.

 

7 czerwca 879 rok

Obchodzony w Chorwacji jako Chorwacki Dzień Dyplomacji, wtedy to papież Jan VIII wysłał list do chorwackiego księcia Branimira, uznając jego ziemskie rządy nad Chorwacją, który stanowiło pierwsze międzynarodowe uznanie Chorwacji jako suwerenne i niezależne państwo.

Pobyt czasowy

Krótkotrwały pobyt obcokrajowca na terytorium Republiki Chorwacji, to pobyt do 90 dni, na podstawie wizy lub bez niej.

PIERWSZY POBYT CZASOWY W REPUBLICE CHORWACJI

Obcokrajowiec, który będzie przebywać w Chorwacji dłużej niż 90 dni musi się ubiegać o pozwolenie na pobyt czasowy, gdy celem jego pobytu jest:
• praca
• szkoła średnia lub studia
• badania naukowe

Zgoda na pobyt czasowy zostanie wydania, jeżeli osoba ubiegająca się o nią spełnia powyższe warunki, a dodatkowo złoży wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych potrzebnych podczas pobytu
- dokument potwierdzający zapewnione mieszkanie w Republice Chorwacji
- potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
- dokument potwierdzający cel pobytu

Inne wymagane dokumenty:
- 2 zdjęcia o wymiarach 3x3,5 cm
- kopia paszportu
- akt urodzenia
- zaświadczenie o niekaralności, nie starsze niż 8 miesięcy
- wypełniony wniosek

Formularz wniosku o wydanie zgody na pobyt czasowy, pozwolenie na pracę i pobyt stały

Obcokrajowiec z przyznanym prawem pobytu musi zgłosić swój pobyt w odpowiednim, DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, posterunku policji w ciągu 30 dni od daty przyjazdu !!!!!!!.

OPŁATA KONSULARNA ZA WYDANIE POZWOLENIA NA POBYT CZASOWY WYNOSI 312 ZŁ I W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ZWRACANA.

Pozwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodziny może zostać wydane osobie, która jest bliskim członkiem rodziny:
- obywatela chorwackiego
- obcokrajowca, który posiada pozwolenie na pobyt stały w Chorwacji
- obcokrajowca, który uzyskał pozwolenie na pobyt czasowy w celu badań naukowych
- obcokrajowca, który posiadał pozwolenie na pobyt czasowy przez okres przynajmniej dwóch lat i uzyskał zgodę na pobyt na kolejny rok
- obcokrajowca, który ma status azylanta

Pozwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodziny nie zostanie wydane rodzinie obcokrajowca, jeżeli ten posiada zgodę na pobyt czasowy na pracę sezonową, „au pair”, czy pracę świadczoną dla zagranicznego pracodawcy.

Członkami rodziny są:
• współmałżonkowie
• osoba, która żyje w konkubinacie zgodnie z chorwackim ustawodawstwem
• małoletnie dzieci, które nie stworzyły własnej rodziny, a pochodzą z małżeństwa, konkubinatu lub zostały adoptowane
• rodzice lub opiekunowie małoletnich

W sytuacjach wyjątkowych za członka rodziny obywatela chorwackiego, obcokrajowca, któremu zostało przyznane pozwolenie na pobyt czasowy lub stały lub obywatela, który posiada status azylanta może zostać uznany dalszy krewny, jeśli zaszły ku temu szczególne okoliczności oraz osobiste lub poważne powody humanitarne pozwalające na łączenie rodziny w Republice Chorwacji.

Za poważne powody humanitarne uznaje się sytuację, w której obcokrajowiec ma status ofiary handlu ludźmi, jeśli jest mowa o opuszczonym niepełnoletnim, jeśli jest ofiarą przestępczości zorganizowanej lub jeśli z innych powodów został bez opieki rodzicielskiej.
Za osobiste powody humanitarne uznaje się wiek, niepełnosprawność, chorobę, niezdolność do sprawowania samodzielnej opieki nad sobą.

Obcokrajowiec z przyznanym prawem pobytu musi zgłosić swój pobyt w odpowiednim posterunku policji w ciągu 30 dni od daty przyjazdu.